Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Продолжување на важноста на лиценците за такси-превозниците
Повик за продолжување на важноста на лиценците за такси-превозниците
Општина Кочани ги известува такси-компаниите и таксистите со изминати лиценцидека е потребно да ја продолжат важноста на лиценците за вршење такси-превоз напатници, како и на изводите на лиценците за возила со кои вршат превоз.Законот за превоз во патниот сообраќај пропишува соодветни санкции за компаниите итакси-возачите што работат без важечки лиценци
Untitled Document
Локалитети