Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Образовна инфраструктура
Основни училишта

ОУ „Св. Кирил и Методиј“

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ е изградено 1974 година, во состав на ОУ„Моша Пијаде“ - Кочани. Од 1982 год. се издвојува како самостојно училиште. Лоцирано е во централното градско подрачје, а во неговиот состав работат и две подрачни училишта - во с. Горни Подлог каде се одвива настава од прво до деветто одделение и во селото Бели - од прво до петто одделение со настава во комбинирани паралелки.

Емаил: sv.kirilimetodijkm@yahoo.com

Телефон: 076 369 889

Директор: Даниел Кралев

ОУ „Никола Карев“

Во ОУ „Никола Карев“ покрај редовната настава од прво до деветто одделение, е овозможен продолжен престој за една паралелка ученици. Од март 2013 година, во употреба е Спортската сала „Никола Карев“, која се наоѓа во дворот на училиштето. Наменета е исклучиво за малите спортови, со капацитет од 500 седишта во публиката, кабинети, гардероби, реквизити. Во неа се изведуваат наставата по физичко и здравствено образование и други спортски настани.

Емаил: nikolakarev_1957@yahoo.com

Телефон: 076 369 768, 078 280 514

Директор: Билјана Петрова

ОУ „Малина Попиванова“

Училиштето „Малина Попиванова“ е основано во 1985 год. и е единствено училиште во Кочани кое опфаќа ученици со посебни потреби - лесен ментален хендикеп. Располага со две училишни згради и една спортска сала. Во ова училиште се реализира проектот за Образовна ресоцијализација на деца кои не се опфатени со редовно образование.

Емаил: malinapopivanova@yahoo.com

Телефон: 076 359 813

Директор: Драги Рашков

ОУ „Раде Кратовче“

ОУ „Раде Кратовче“ постои од 1936 година и е најстарото училиште во Кочани. Во состав на училиштето работи едно подрачно училиште во селото Нивичани, каде се одвива настава од прво до деветто одделение во комбинирани паралелки.

ОУ „Раде Кратовче“ и во 2014 година (претходно во 2007, 2009, 2011) доби Зелено знаме од Светската организација ОХО, со што го потврди епитетот еко-училиште.

Емаил: radekratovce@gmail.com

Телефон: 070 891 989

Директор: Благој Давитков

ОУ „Крсте Мисирков“

ОУ „Крсте П. Мисирков” се наоѓа во централното подрачје на кочанската населба Оризари. Во состав на училиштето работи едно подрачно училиште во селото Прибачево, каде се одвива настава од прво до трето одделение во една комбинирана паралелка. Потоа од четврто до деветто одделение учениците го продолжуваат школувањето во училиштето во Оризари.

Емаил: orizari kpmisirkov@yahoo.com

Телефон: 076 369 605

Директор: Невенка Митева

Основно музичко училиште „Ристо Јуруков“

Основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ од Кочани е основано 1956 год. Тоа претставува современа воспитно-образовна институција, во која учат 160 ученици, а нив ги образуваат 11 наставници. Музичкото училиште е посебно препознатливо по организацијата на традиционалниот Новогодишен концерт во кој се вклучени околу двесте поранешни и сегашни ученици и наставници од ова училиште.

Емаил: risto_jurukov@t-home.mk

Телефон: 070 383 400

Директор: Елизабета Горгиева

Средни училишта

СОУ „Љупчо Сантов“

Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ Кочани е основано 1960 година. Со цел теоретски да се образуваат и практично да се подготвуваат економски техничари во Источна Македонија, од 1.9.1964 година, во составот на Гимназијата „Љупчо Сантов“ е воведена економска струка.

Денес, СОУ „Љупчо Сантов“ е модерна образовна институција, која нуди современа настава. Во учебната 2014/2015 година се запишани 728 ученици од кои во гимназиските паралелки 338, а во економските паралелки 390 ученици. Училиштето има 70 вработени.

Емаил: ljsantov@yahoo.com

Телефон: 078 354 862

Директор: Миле Лефков

СОУ „Гошо Викентиев“

„Гошо Викентиев“ е средно техничко училиште основано 1963 година. Во училиштето има три струки со повеќе профили: машинска, електротехничка и сообраќајна струка. Во учебната 2014/2015 година во училиштето се образуваат 860 ученици во 40 паралелки и 104 вработени.

Емаил: sou_gosovikentiev@yahoo.com

Телефон: 076 376 750

Директор: Петруш СенесовИНФОРМАЦИЈА

за почетокот на учебната 2017/2018 година во основните и средните училишта во општина Кочани1. Превземени активности во сите подрачја од воспитно - образовната дејност

- Хигиено техничка подготвеност

Од страна на сите училишта во општината се превземени активности за успешно и непречено отпочнување на учебната година. Завршени се сите хигиено технички подготовки, а завршени се и санитарните прегледи за вработените.

2. Ученици

Во учебната 2017/2018 година во основните и средните училишта запишани се:1 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 94 4 / 42 56 98

ОУ Никола Карев 47 6 / 25 22 47

ОУ Малина Попиванова 42 14 / 34 22 54

ОУ Раде Кратовче 28 31 / 32 27 59

ОУ К.П. Мисирков 27 / / 13 14 27

Вкупно 2852 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 126 3 / 65 64 129

ОУ Никола Карев 65 3 / 37 28 65

ОУ Малина Попиванова 58+1пп 9 / 34 34 68

ОУ Раде Кратовче 32 35 2 33 36 71

ОУ К.П. Мисирков 21 / / 11 10 21

Вкупно 3543 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 102 4 / 45 61 106

ОУ Никола Карев 70 3 / 36 37 73

ОУ Малина Попиванова 55 15 1 47 24 71

ОУ Раде Кратовче 33 23 / 32 24 56

ОУ К.П. Мисирков 30 / / 14 16 30

Вкупно 3364 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 102 4 / 53 53 106

ОУ Никола Карев 50 / 1 30 20 50

ОУ Малина Попиванова 49+1пп 10 / 28 32 70

ОУ Раде Кратовче 28 18 / 18 28 46

ОУ К.П. Мисирков 28 / / 13 15 28

Вкупно 3005 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 106 2 / 53 55 108

ОУ Никола Карев 66 3 / 34 35 69

ОУ Малина Попиванова 22 8 1пп 22 28 50

ОУ Раде Кратовче 33 20 / 27 26 53

ОУ К.П. Мисирков 40 / / 20 20 40

Вкупно 3206 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 94 1 / 51 44 95

ОУ Никола Карев 72 5 / 42 35 72

ОУ Малина Попиванова 51 8 / 35 24 59

ОУ Раде Кратовче 26 16 / 26 16 42

ОУ К.П. Мисирков 24 / / 13 11 24

Вкупно 2927 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 108 / / 59 49 108

ОУ Никола Карев 59 / / 30 29 59

ОУ Малина Попиванова 55+2пп 14+2пп / 40 33 73

ОУ Раде Кратовче 34 10 / 21 23 44

ОУ К.П. Мисирков 29 / / 16 13 29

Вкупно 313

8 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 121 / / 59 62 121

ОУ Никола Карев 71 3 45 29 74

ОУ Малина Попиванова 47+2пп 8+1пп / 31 27 58

ОУ Раде Кратовче 23 10 1 22 12 34

ОУ К.П. Мисирков 34 / / 15 19 34

Вкупно 3219 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 98 / / 50 48 98

ОУ Никола Карев 66 3 / 37 32 69

ОУ Малина Попиванова 59 4 / 32 31 63

ОУ Раде Кратовче 32 11 / 19 24 43

ОУ К.П. Мисирков 27 / / 12 15 27

Вкупно 300

Вкупно во основно училиште 15461 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 154 / / 57 97

СОУ Гошо Викентиев 183 6 / 149 40

Вкупно 337 6 / 206 137 343

343

2 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 146 1 / 44 102

СОУ Гошо Викентиев 160 16 / 132 44

Вкупно 306 17 / 176 146

322

3 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 177 / / 71 106

СОУ Гошо Викентиев 218 11 / 155 74

Вкупно 395 11 / 226 180

406

4 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 158 / / 47 111

СОУ Гошо Викентиев 174 1 / 133 42

Вкупно 332 1 / 180 153

333

Вкупно ученици во средните училишта 1 404Во ОМУ „Ристо Јуруков“ се образуваат ученици од сите основни училишта.

3. Вработени наставници во основните и средните училишта во општина Кочанивкупен број на наставници со полн фонд и неполн фонд на часови

Наставници со полн фонд на часови Наставници со неполн фонд на часови ВКУПНО

ОУ Кирил и Методиј 59 3 62

ОУ Раде Кратовче 43 3 46

ОУ Никола Карев 47 5 52

ОМУ Ристо Јуруков 10 2 12

ОУ Крсте Петков Мисирков 23 5 28

ОУМалина Попиванова 44 2 46

СОУ Љупчо Сантов 49 6 55

СОУ Гошо Викентиев 65 5 70

В к у п н о 340 31 371

* наставниците со неполн фонд на часови дополнуваат во повеќе училишта до полн фонд на часови4. Состојба со бесплатни учебници

Бесплатните учебници се дистрибуираат по правилникот за бесплатни учебници однсно се добиваат нови учебници и се заменуваат старите согласно динамиката. Се очекува сите предвидени учебници да се дистрибуираат до крајот на септември 2017 година5. Организиран превоз за ученициОрганизиран превоз за ученици кои се образуваат во општина Кочани, на кои училиштето им е оддалечено повеќе од 2,5 км.вкупен број на ученици кои користат бесплатен превоз

ВКУПНО

ОУ Кирил и Методиј 88

ОУ Раде Кратовче /

ОУ Никола Карев 83

ОМУ Ристо Јуруков /

ОУ Крсте Петков Мисирков 17

ОУ Малина Попиванова /

СОУ Љупчо Сантов 281

СОУ Гошо Викентиев 630

В к у п н о 10996. Здравствена заштита на вработените и учениците

Во текот на месец август и првите денови од септември се изврши санитарен преглед на сите вработени во училиштата а систематскиот преглед на учениците се реализира согласно календарот кој го доставува Здравен дом - Кочани. Систематските прегледи за вработените се задолжителни на секои три години. Во текот на учебната година се вршеше и контрола на хигиената во просториите на училиштето од страна на здравствен инспектор.

До почетокот на учебната година сите првачиња се со уредно доставени вакцинации според календарот за имунизација.7. Организација на наставатаНаставата се организира според наставен план и наставна програма изготвена од БРО во согласност со МОН. За непречено реализирање на наставата се изготвуваат годишните глобални и тематски планови по сите предмети, како и дневните планирања, подготовки и организација на наставниот час.

Секое училиште има свои специфичности па поединостите се во Извештаите на основните и средните училишта во точка бр.8

поединечно може да се разгледа дадени во прилог за секое училиште поединечно.
Untitled Document
Локалитети