Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Комисии
КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ,ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА
Комисија за комунални аботи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата ги разгледува прашањата во врска со урбанизмот, уредувањето на градежното земјиште, прашањата од работата на јавните служби, прашањата од комуналното уредување на градот и населените места и прашања од заштитата и унапредувањето на животната средина (заштита од загадување на воздухот и водата и спречување на штетната бучава) и други прашања и по нив му дава предлози и мислења на Советот.
Претседател: Сашко Стефановски
Членови на комисија:
Мите Ѓорѓиев
Валентина Андонова
Лазо Митев
Јордан Димитров
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ И ПРАВА НА ДЕЦАТА
Комисијата за култура, образование и спорт во рамките на правата и должностите на Општината, ги разгледува прашањата од областа на културата и по нив дава иницијативи, мислења и предлози до Советот, во врска со остварувањето на програмски дефинираните активности, развојот на установите, можностите за основање, финансирање на изградбата, опремување и одржување на установите во согласност со закон, прашањата што се однесуваат на основањето, финансирањето на изградбата, опремувањето и одржувањето на установите од областа на спортот, предучилишното воспитување, основното и средното образование, основната здравствена заштита и други прашања од областа на општествените дејности и по нив му дава мислења и предлози на Советот.
Претседател: Гордана Антова
Членови на комисија:
Сашко Стефановски
Дени Богатинов
Венко Крстевски
Татјана Лазарова Осоговска
КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ
Комисијата за земјоделство ги разгледува прашањата од областа на земјоделството.
Претседател: Мите Ѓорѓиев
Членови на комисија:
Станка Захариева
Гордана Антова
Јордан Димитров
Дарко Стојчевски
КОМИСИЈА ЗА МЕСНА САМОУПРАВА И ГРАЃАНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ
Комисијата за месна самоуправа и граѓански иницијтиви го разгледува функционирањето на облиците на Месна самоуправа и нивните органи, програмите за работа и други прашања врзани со работата на облиците на Месна самоуправа, како и поднесените иницијативи од граѓани, до Советот на Општина Кочани.
Претседател: Ангел Максимов
Членови на комисија:
Благој Ситновски
Ѓорѓи Алексов
Емилија Серафимова
Снежана Хаџи Паунова
Untitled Document
Локалитети